PENGENALAN MPP

Seksyen 7 Bahagian III, Akta 174 Institusi-institusi Pelajaran ( tatatertib ) 1976 memperuntukan  bahawa sesuatu institusi hendaklah mempunyai satu jawatankuasa Perwakilan Pelajar yang diwakili oleh sebilangan pelajar yang ditentukan oleh Ketua Eksekutif.

 

Objektif

Melahirkan barisan pemimpin pelajar yang berwibawa.

  1. Membantu pelajar mendapatkan kemudahan di samping memaksimumkan penggunaan kemudahan sedia ada.
  2. Merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pelajar.
  3. Menggalakkan penyertaan aktif pelajar pelbagai etnik dan agama dalam setiap aktiviti  yang dilaksanakan.
  4. Menyalurkan segala permasalahan dan cadangan berhubung kebajikan pelajar kepada pihak pengurusan.